psychology 

Mokhtar karimi M.A  Clinical psychologist / Neurotherapist/ Hypnotherapist

Blog

Jungian dream theories

Posted by mokhtar.karimi90 on August 13, 2013 at 8:35 AM

تئوری رویای یونگ
 
 Kelly Bulkley: نوشته
ترجمه از انگلیسی : مختار کریمی
 
تئوری رویای کارل گوستاو یونگ(1961-1875 ) یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین تئوری های رویا در روانشناسی ژرفنگراست (شاخه ای از روانشناسی که ناهشیار را به عنوان موضوعی عمده مطالعه می کند;). یونگ پزشکی سویسی بود که زمانی با فروید دوستی نزدیکی داشت و با هم مطالعاتی را انجام می دادند. هرچند که در سال 1914 بین یونگ و فروید مشاجره سختی در گرفت و از هم جدا شدند. این مختصر بواسطه ‌اختلاف در تئوری انان در باره ماهیت و عملکرد روئیا هاست (نگاه کنید به تئوری رویای فروید;)
 
در دیدگاه یونگ ؛رویا دارای ماهیتی هدایت شده است که مستقیما از موقعیتهای جاری دنیای ذهنی خواب بیننده تجلی می یابد یونگ این ادعای فروید را که رویا ها عمدا معنا های خود را پنهان می کنند رد می کند بلکه یونگ معتقد است که ماهیت رویا به شیوه ای است که نوعی خود تجسم بخشی ناهشیار را از یک موقعیت واقعی نشان می دهد که در قالبی نمادین ابراز می گردد.یونگ ادعا می کند که رویا ها با یک زبان مشخص از نمادها تصاویر و استعاره ها صحبت می کنند زبانی که ماهیتاٌ وسیله ای برای تجلی ذهن ناهشیار است .
 
به باور یونگ ما برای درک کردن خوابها با مشکل روبروهستیم فقط به این دلیل که این زبان نمادین بسیار با زبان هشیار ما در حالت بیداری متفاوت است رویا بعضی اوقات ارتباط خواب بیننده رابا دنیای خارجی به تصویر می کشد که این به مردم ؛رویدادها و فعالیت های روزمره خواب بیننده نیز مربوط می باشد که یونگ این را سطح موضوعی از مفهوم رویا می نامید.در زمانی دیگر رویا ها دنیای درونی خواب بیننده رابه تصویر می کشند. شکل رویا نوعی جانبخشی به افکار و احساسات است که با روان خواب بیننده ارتباط دارد .این گفته یونگ سطح موضوعی از معنای یک رویااست .
 
یونگ از فروید برای تاکید کردن صرف روی سطح هدف به عنوان ماهیت واقعی رویاها انتقاد می کند. وی معتقد است که هر دو سطح (موضوع و هدف رویا;) از این سطوح در زندگی خواب بیننده تجلی می یابد .یونگ اظهار داشت که رویا ها در خدمت دو عملکرداند :
 
.یک عملکرد این است که نا هماهنگی ها ی روان خواب بیننده را متعادل می کنند .رویا موجب بارور شدن محتویات ناهشیاری می شود که‌از سوی هشیار نادیده یا به طور فعالانه سرکوب و یا کم بها داده شده‌است .
 
برای مثال: اگر فردی بسیار روشنفکر باشد رویای او تلاش می کند تعادل هشیار را به وسیله تصاویری از محتویات وابسته به هیجان زیادتر کند با توجه به دیدگاه یونگ هنگامی که خواب بیننده از محتویات ناهشیار خویش آگاه می شود و ان را باز می شناسد تعادل روانشناختی مهمی میسر می گردد.
 
دومین عملکرد رویا ایجاد تصاویری مربوط به آینده است. یونگ همانند فروید این را پذیرفته بود که رویا ها امکان دارد تجربیاتی گذشته نگر به نظر برسند اما او استدلال می کند که رویا ها آینده نگر نیز هستند وبه آنچه که امکان دارد برای خواب بیننده در آینده روی دهد نیز اشاره می کند. در واقع یونگ معنایی پیشبینانه از آینده را برای رویا ها در نظر نمی گیرد بلکه بر این باور است که رویاهااشاره می کنند که چه چیزی امکان دارد روی دهد.
 
سرانجام اینکه یونگ معتقد بود که رویا ها برای ارتقاء فرایند رشد زندگی انسانی و ناهشیار فردی نقش مهمی دارند و به صورت ناهشیار در سلامتی و هماهنگی کیفیات کلی فرد موثر اند که یونگ این فرایند تفرد را واقعیت بخشی کامل کل وجود انسانی می نامید (یونگ 1967)
 
یکی از وجه تمایزات مشخص تئوری رویای یونگ این ادعای اوست که رویا ها تنها مضامین فردی ندارند بلکه دارای مضامین جهانی و جمعی نیز هستند. یونگ بر این باور بود که رویا ها به صورت مکرر حاوی کهنه نمونه ها(آرشی تایپ;)است (آرشی تایپ : تصاویر ذهنی جهانی و جمعی که زیربنای افکار همه انسان ها است )
 
پیر فرزانه /مادر بزرگ/ نیرنگ باز/فرزند یزدانی و سایه شکل های آرشی تایپی هستند که به وسیله یونگ توصیف شدند.
 
آرشی تایپ ها منعکس کننده یک خرد طبیعی عمیق در ناهشیار انسان اند .تصاویر ارشی تایپی در رویاها می تواند خواب بیننده را برای هدایت و بینشی مخصوص همراه با مسیری به سوی‌ تفرد آماده کند.
 
یونگ بر این باور بود که جهان معنوی و سنتهای اسطوره ای در بردارنده غنایی از تصاویر آرشی تایپی اند ودر نوشته هایش نیز مستقیما به این موضوعات پرداخته است . این سنتهای اسطوره ای در توصیف کردن ماهیت و عملکرد رویاها موثر اند تئوری رویای یونگ برای نزدیکی اش به عرفان ؛ تا حدودی ماهیت رمزی بودن ؛مخاطره آمیزی و همچنین تاکید یونگ بر این موضوعات مورد انتقاد قرار گرفته است .
 
به هر حال این تئوری رویاها بر پایه مشاهدات تجربی محض استوار است یونگ می گوید در طول 60 سال کار بالینی با این روش بیش از 80 هزار رویا را تفسیر کرده است یونگ می گفت تئوری او واقعا برای توصیف و طبقه بندی پدیدههایی مانند رویا که او مشاهده کرده بود موثر است .
 
REFERENCES
 
Homans P. 1979 . Jung in context. Chicago: University
 
of Chicago Press . A study of Jung's relationship
 
with Freud.
 
Jung CG. 1965. Memories, dreams, reflections . New
 
York: Vintage . Jung's autobiography, filled with
 
dream accounts ; esse:ttial to understanding his life
 
and theories.
 
.1967. Man and his symbols. New York: Dell .
 
Jung's last work, an explanation of his psychology
 
In nontechnical terms.
 
. 1967. The collected works of C .G. Jung .
 
Princeton, NJ : Princeton University Press, 1967.
 
Jung discusses dreams throughout the 18 volumes
 
of his writings . The key works on dreams are the following:
 
General Aspects of Dream Psychology, Vol .
 
8; On the Nature of Dreams, Vol . 8 ; The Practical
 
Use of Dream Analysis, Vol . 16 ; Individual Dream
 
Symbolism in Relation to Alchemy, Vol . 12 ; Two Essays
 
on Analytical Psychology, Vol. 7 .
 
Samuels A. 1985. Jung and the postjunglans. London:
 
Routledge & Kegan Paul . Describes post-
 

 

Jungian dream theories .

 

 

Categories: Articl

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments